Max Miwu Coke Tin 3600 became a market share of one of the famous brand watches.

Audit | O - CONSULT s.r.o.

Audit

O-CONSULT poskytuje  auditorské služby podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.  

Jedná se především o provádění auditů podnikatelských subjektů, ověřování účetních uzávěrek, vypracování výročních zpráv atd.

Jako nižší stupeň auditu provádíme prověrky účetních závěrek, kontroly  a přezkoumání hospodaření subjektu, popřípadě ověřování dalších skutečností.  Dále poskytujeme kompletní servis a poradenskou činnost v ekonomické oblasti.

AUDITOR  

Auditorem je statutární auditor nebo auditorská společnost. Statutárním auditorem je fyzická osoba, které bylo Komorou auditorů vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost. Auditorskou společností je právnická osoba, které bylo Komorou auditorů vydáno auditorské oprávnění.

AUDITORSKÁ ČINNOST  

Auditorskou činností se rozumí provádění povinného auditu, přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor, ověřování účetních záznamů, pokud tak stanoví jiný právní předpis, a ověřování jiných ekonomických informací prováděné podle auditorských standardů.

POVINNÝ AUDIT                                                                                                                                                   

Znamená  povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem podle ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví kde se uvádí že „řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou subjekty povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále"

Povinnost platí pro


-velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu.

Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě hraniční hodnoty, kterými jsou aktiva celkem 500 000 000 Kč

roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč

průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250


Střední účetní jednotky

Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot, uvedených pro velkou účetní jednotku


Malé účetní jednotky

Malou účetní jednotkou je ta . která je  akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot.

NEPOVINNÝ AUDIT   

nevyplývá z žádného právního předpisu ani jiné povinnosti. Tento nepovinný audit se stanovuje pouze z rozhodnutí vedení účetní jednotky nebo valné hromady.

SUBJEKTY PRO KTERÉ PRACUJEME

O – CONSULT s. r. o. je vedena jako auditor – právnická osoba s osvědčením č. 038 zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR.

Auditorské služby provádíme podle zákona č. 93/2009 Sb.

Našimi klienty jsou subjekty, které mají povinnost auditorského ověření účetní závěrky či například smlouvou o poskytnutí veřejných prostředků

dále subjekty, které si auditorské služby objednají dobrovolně a zde jde především o tzv. statutární audit, tedy audit vyplývající z podmínek nějakého statutu např. společenské smlouvy.

V dalších případech jde především o prevenci a jistotu pro vedení společnosti či její vlastníky, že mají všechno v pořádku.Většinou jde o  akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a  družstva.

Pracujeme i pro neziskové organizace (zejména nadace, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace) a obce (obce a města).

Základem je vždy vyhodnocení a stanovení rizik jednotlivé zakázky a odhalení případných podvodů, kterých by se mohla prověřovaná účetní jednotka dopustit

AUDIT PROVÁDÍME

na základě řádných podkladů, zda je účetnictví správné a účetní závěrka úplná. Zda vykázaná výše majetku v účetnictví a jeho hodnocení v účetní závěrce odpovídá skutečnosti. Toto hodnocení je určeno akcionářům nebo společníkům pro rozhodování na valné hromadě a třetím osobám, které sledují povinně zveřejňované údaje o obchodních společnostech.

Ověřujeme zda účetnictví prověřovaného subjektu je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

Oznamujeme akcionářům, společníkům, že je o jejich majetek managementem řádně a odpovědně pečováno.

Provádíme poradenskou činnost pro účetní a management v rámci zlepšění úrovně účetnictví a vykazování majetku a závazků.

 

Zpracujeme i  jednorázové ověření účetní závěrky 

-kdy provedeme řádnou roční účetní závěrku nebo mimořádnou zpracovanou v průběhu účetního obdob.

V  obsahu roční účetní závěrky může být i průběžný audit, který představuje mj. i prověření účetních dokladů z daňového hlediska, prověření vnitřních předpisů pro účetnictví a evidenci a rozsáhlou poradenskou činnost v uvedených oblastech.

Poskytneme poradenství v oblasti pohybu vlastního jmění  a správnosti a úplnosti rozhodnutí valné hromady, nakládání s volnými zdroji při rozdělení zisku.

Jeho součástí je i poradenství při změně vlastnických vztahů.

 

SMLOUVA O AUDITU

Po uzavření smlouvy s klientem si auditor zpracuje plán auditu se zaměřením právě na případná rizika, která v průběhu auditu případně doplňuje.

Audit již neznamená jen daňovou kontrolou. Auditor se zaměřuje hlavně na vykázané stavy v účetní závěrce, které jsou řádně doloženy a dále na účetní závěrku zpracovanou na základě řádně vedeného účetnictví.

Auditor si stanovuje sám postup auditu i hladinu významnosti pro prověřování jednotlivých oblastí. Prověřovaná společnost pro auditora zpracovává jím požadované podklady, na základě kterých po svém vlastním zhodnocení auditor zpracuje zprávu, která obsahuje zejména kromě zákonem určených náležitostí i formulaci jeho výroku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
patek philippe clone online at acceptable prices.obfactoryrolex genuinely tough developing also running standard is going to be look deliver the results also long-term longevity the protection.